EĞİTİM SEN - KESK

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

28.05.1990 tarihinde kurulan Eğitim–İş ve 13 Kasım 1990 tarihinde kurulan Eğit–Sen’in 23 Ocak 1995 tarihinde birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

08.07.1965 yılında kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) 12 Mart 1971 yılı askeri müdahalesi sonucunda kapatılmıştır. Dernek olarak örgütlenme zorunluluğunun ortaya çıkması sonucu 1971 yılında kurulan Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) örgütlenme çalışmalarını ve mücadelesini devam ettirmiştir.

12.09.1980 askeri darbesi sonunda TÖB-DER kapatılarak yöneticileri ve pek çok üyesi tutuklanmıştır. Demokrat insanlar baskı altına alınmış ve derneklere dahi memurların üye olmaları yasaklanarak, demokratik kitle örgütleri dağıtılmıştır.

Demokrat eğitimciler 1986 yılında çıkan ABC dergisi çevresinde toplanarak EÐİT-DER’i kurmuşlar ve sendikalaşma çalışmaları, çalışanların üye olamadığı, emekli eğitimciler tarafından kurulan bu dernek bünyesinde yürütülmüştür.

EÐİT DER bünyesinde yürütülen sendikalaşma çalışmalarla 1990 yılında Eğitim İş ve Eğit Sen adıyla iki ayrı sendika kurulması sonucunu doğurmuştur. Uzun süre devlet tarafından yasal olmadığı ileri sürülerek muhatap kabul edilmeyen çalışmaları engellenen, yönetici ve üyeleri adli davalara muhatap alan sendikaların gerçekliği Anayasal bir hak olarak kabul edilmiş ancak, uzun yıllar yasal düzenleme yapılmamıştır.

Gerek Eğitim İş gerekse Eğit Sen bu süreçte Avrupa ülkeleri öğretmen sendikalarından önemli destek ve yardım görmüştür. Alman Eğitim Bilim Sendikası (GEW) tarafından yapılan katkılar önemli bir yer tutmuş ve sağlanan işbirliği günümüze kadar gelişerek devam etmiştir. GEW – AOB ve EÐİTİM SEN’in ortaklaşa yürüttüğü Sendika Eğitimcisi Yetiştirme Projesi halen devam etmektedir.

EÐİTİM SEN 1995 yılından buyana ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde meşru ve fiili mücadelesini yürütmüş üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel haklarını geliştirme yanında, ülkede demokratik esasların gelişmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmüştür.

02.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Çalışanları Sendikaları Yasası’nın grev ve toplu sözleşme haklarını içermesi yönünde KESK Liderliğinde yürütülen çok yönlü çalışmalardan ne yazık ki parlamentonun siyasi dengeleri nedeniyle olumlu sonuç elde edilememiştir.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra EÐİTİM SEN yoğun bir örgütlenme çalışması yürüterek hem eski üyelerinin üyelik formlarını yenilemiş hem de yeni üyeler kazanarak örgütsel gelişmesini sağlamıştır.

EÐİTİM SEN; üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali Avrupa Yürütme Komitesinde üye olarak temsil edilmesi uluslararası örgütler arasında kazandığı prestij açısından önemli bir ipucudur.

Sayısal Bazı Bilgiler
Türkiye’nin her yerinde 100 şubesi bulunan sendikamızın şubelere bağlı 400 temsilciliği vardır. Üye sayımız 150 bindir.

EÐİTİM SEN, Dünyanın 149 ülkesinden 284 eğitim sendikasının oluşturduğu Eğitim Entemasyonali’nin üyesidir.

Eğitim Sen’in İlişkide Bulunduğu Uluslararası Kuruluşlar

EÐİTİM SEN, Uluslar arası bir çok sendikal örgütlenme ile ilişki içerisindedir. Karşılıklı ziyaretler, kongrelere katılma, yazışma, ortak projeler gerçekleştirme, dayanışma ilişkilerinde bulunma şeklinde yürütülen bu ilişkiler, kuşkusuz mücadelemizin gücünü, etkisini artırmaktadır.

Bu ilişkilerden karşılıklı saygı ve sevgi temelinde; birikim, bilgi ve deneylerden yararlanma; işbirliği ve ortak projeler geliştirme ve karşılıklı dayanışma amaçlanmaktadır.

TÖB DER, EÐİT DER, EÐİTİM İŞ; EÐİT SEN dönemlerinde gerçekleştirilen bu ilişkiler EÐİTİM SEN dönemlerinde de sürdürülmektedir.

Bu ilişkileri bilgi edinmesi açısından, ülke ve örgütlere göre şu şekilde özetleyebiliriz.

ICFTU : ( Uluslararası Hür îşçi Sendikaları Konfederasyonu) Konfederasyonumuz KESK, bu kuruluşa 1997 yılında üye oldu. Bizim ilişkimiz hem KESK hem de EI aracılığıyladır.

128 ülkenin konfederasyon düzeyinde üye olduğu bir kuruluştur.156 Milyon üyesi vardır. Sosyal demokrat, Hıristiyan demokrat niteliktedir.

ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu):

Avrupa Birliği kapsamında bir örgütlenmedir. KESK bu örgüte üyedir. Sosyal demokrat, sosyalist niteliktedir.

EI ( Eğitim Enternasyonali):

Eğitim sendikalarının üye olduğu dünya çapında bir örgüttür.

149 ülkenin 284 sendikası üyedir. 23 milyon üyesi vardır.

GEW : ( Alman Eğitim Bilim Sendikası)

1988’lerde ABECE dergisi dönemlerinden başlayan dostluk sürüp gelmektedir.

Her yıl düzenli seminerler yapılmaktadır. Sendikal bağlamda ilişki kurduğumuz ilk örgüttür.

Halen bu sendikayla ortak olarak "Eğitimcilerin Eğitimi" adıyla bir eğitim projesi yürütülmektedir.

NL ve NLSF: Norveç Öğretmenler Sendikası:

Eğitim Sen’le iyi ilişkiler geliştirmeyi amaçlayan ve bize omuz veren bir başka sendikadır. ilişkiler 1989 yıllarına kadar uzanır.

Bu sendika ile pek çok ortak proje gerçekleştirilmiştir. 1998 Ürgüp semineri, Ağustos 1998’de kadın semineri var.

Diğer sendikalar:
LF (İsveç Öğretmenler Sendikası) :
AOB ( Hollanda Öğretmenler Sendikası):
SNES Fransa Orta Öğretim Öğretmen Sendikaları Federasyonu
FEN Fransa Ulusal Öğretmenler Sendikası
DL Danimarka Öğretmenler Sendikası
KTÖS Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
KTOEÖS Kıbrıs 

Mücadelemizin Temel Nitelikleri

Encümen-i Muallimin’den EÐİTİM-SEN’e kadar uzanan süreçte yönetenlere karşı  yönetilenlerden yana tavır koyan, dünün öğretmenleri, bugünün eğitim emekçileri tarihlerinin her dönemlerinde siyasi iktidarların hedefi haline gelmişlerdir. Yüzyıldır süren mücadele tarihlerinde sınıf mücadelesinde onurlu yerlerini almışlardır.

Eğitim emekçileri, 1900’lü yılların ilk çeyreğinde anti-emperyalist tutumlarıyla bağımsızlık mücadelesi içinde, 1920-1945 yılları arasında eğitim hakkının halka ulaştırılmasında, 1970-1980 yılları arasında ülkemizin yukarıdan aşağıya faşistleştirilmesine karşı anti-faşist mücadelede, 1980 sonrasında ve 1990’lı yıllarda demokrasi, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde toplumsal muhalefetin önemli bir kesimini oluşturmuşlardır.

Eğitim politikaları, ülkemizde sermayenin çıkarlarına ve egemenlik ilişkilerine uyum sağlama hedefine uygun olarak planlanmaktadır. Eğitim, üretim sürecinin önemli öğelerinden biri olduğu için sermayenin ideolojisini taşıma misyonu eğitim emekçilerine yüklenmek isteniyor. TÖS’ün, TÖB-DER’in, EÐİTİM-İŞ’in, EÐİT-SEN’in ve EÐİTİM-SEN’in kavgası ekonomik-demokratik haklarını kazanma mücadelesi olduğu kadar, eğitimi sermayenin ideolojik tahakkümünden kurtarma mücadelesidir.

Örgütlenme Hedeflerimiz

Yeni kazanımlar elde etmek için mücadele ederken, aynı zamanda sendikalarımıza, üyelerimize yönelmiş saldırılara, mücadelemizin önüne çıkarılan engellere karşı uyanık olmak ve bunlara karşı aktif mücadele yürütmek zorundayız. Önümüzdeki dönemde Merkez Yönetim Kurulu olarak duyarlı olacağımız en önemli konular, örgütümüzün kendisinin ve mücadelesinin meşruiyetinin korunması ve geliştirilmesi olacaktır.

Kamu emekçileri mücadelesinin kendini topluma, devlete kabul ettirmesini sağlayan şey meşruiyettir. Kamu emekçileri, hem içinde bulunduğu dönemde hem de gelecekte, mücadelesini haklılığa, fikri üstünlüğe dayandırdığı sürece geliştirecektir.

Dolayısıyla kamu emekçileri örgütlenmesini ve mücadelesini var eden temel olgulardan birisi olan meşruiyetin, yani haklılığın korunması, önümüzdeki dönemde işveren devlet karşısında yürütülen hak alma mücadelesinin etkili olmasını hem de örgütlenmenin geleceğe sağlam adımlar atmasını sağlayacaktır.

Kitleselleşme

Örgütümüz EÐİTİM SEN, karşılaştığı engel ve olumsuzluklara karşın, eğitim emekçilerinin küçümsenemeyecek bir kesimini örgütlemiştir. İşkolumuzda  800 bin eğitim emekçisinin çalışmakta olduğu gerçeği göz önüne alındığında, örgütleme çabalarımızı yaratacağımız yeni araç ve yöntemlerle hızlandırmamız gerektiğim görürüz. İşyeri örgütlenmesini yaşama geçirmek için şubelerimizin, temsilciliklerimizin daha duyarlı olması gerekmekte, sendikal faaliyeti işyeri üzerinden geliştirmeyi hedeflemelidirler.

Örgütlenme çalışmalarında;

·         Sendikamızı, amaçlarını ve yapacağımız eylem ve etkinliklerin hedefleri iyi anlatılmalıdır.
·         İşyerlerinde sosyal, kültürel ve dayanışma etkinliklerine ağırlık verilmelidir.
·         Yapacağımız eylem ve etkinlikler zamanında üyelere duyurulmalıdır. Karar süreçlerine üyelerin katılımı sağlanmalıdır.
·         Örgütlenme çalışmalarında sendikamız aleyhine kasıtlı yapılan eleştirilere sakin, bilinçli, polemikten kaçman bir üslupla karşılık vermeliyiz.
·         Kendi üyelerimizin işyeri ortamında özellikle bilgilenme eksiğinden kaynaklı yersiz ve suçlayıcı eleştirilere girmemesi hatırlatılmalı, üyelerimizin her türden eleştirilerinin kendi örgütsel kurullarımızda yapılması sağlanmalıdır.
·         Ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal gelişmelere ilişkin işyerlerinde yapacağımız değerlendirmeler, kendi kişisel ve grupsal yaklaşımları değil, örgütün ilke ve amaçlarını gözeten içerikte olmalıdır

Eylem Anlayışımız

Bir mücadelenin etkili olabilmesi değişik birçok yöntemin ve aracın kullanılmasına bağlıdır. Bizim mücadelemiz kendi kitlesel gücümüzü meşru yollarla alanları kullanmayı hedeflerken bir o kadar önemli ve gerekli olan yasal, hukuksal boyutta da yürütülmek zorundadır. Bazı yöntemleri fetişleştirmek, yapılacak çalışmaları daraltmakta, gereksiz ikilemlere neden olmaktadır.

Grev, iş bırakma, toplu vizite gibi eylemler, yerli yerinde kullanılacak ve bir olgunlaşma gerektiren eylemlerdir. Örgütün durumunu, koşulları gözeterek karar almayı, hedefi net olarak belirlemeyi gerektirmektedir. Bu türden eylemleri protesto amaçlı kullanma, eylemlerin aşınmasına, içinin boşaltılmasına neden olmaktadır. İşyerlerinde yapacağımız çalışmalarla grevin etkili bir eylem olduğu bilinci çıkarılarak, buna hazırlıklı olunmasında yönlendirici olunmalıdır. Üyelerin kaygılarına açıklayıcı yanıtlar verebilmeli, yönetici ve temsilci arkadaşımız yapacağımız eylemlerin meşruiyetini iyi anlatmalıdır.

Örgüt içi demokrasi

Sendikalar demokratik yapılanmalardır. Örgüt içerisinde farklı düşünceden bireyler, gruplar olabilir. Bu, örgütün zenginliğidir. Örgütsel karar süreçlerinde farklı düşüncelerin kendilerini ifade etmeleri, kararları etkilemeye çalışmaları örgüt içi demokrasinin gereği olarak bir haktır. Bunun yanında örgütün bütünsel tavır alabilmesi için çoğunluğun kararlarına uymak da örgütsel işleyiş gereğidir.

Sendikanın yönetici organları tarafından alınan kararlara uymak, kararların yaşama geçirilmesi için çalışmak, sendikal görevlerin başında gelir. Konulara farklı yaklaşanların farklı önermeleri olabilir, bunlar ancak örgütün geneli ile bütünleştirildiğinde örgüte katkısı olabilir. Örgütün çoğunluğu tarafından benimsenmeyen önerilerde ısrarcı olmak, dayatmacılıktır. Bu tutum örgütsel birliği, ortak çalışmayı zorlaştırır.

Eğitim Sen’in İlkeleri

·         Kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır.
·         Üyelerinin eleştiri ve öneri haklarım kullanmalarını, karar süreçlerine katılmalarını özendirir.
·         Devletten, sermayeden, siyasal parti ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
·         Kadın üyelerinin, çalışma yaşamında ve sendikal etkinliklerde kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretir. Ek haklar elde etmelerine, onlara olanaklar sunmaya çalışır ve denetimine katılır.
·         Eğitim emekçileri hareketi demokrasiden yanadır. Ülkemizde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesinin mücadelesini yürütür. Evrensel düzeyde insanlığın elde ettiği haklara bizim ülkemizin insanlarının da sahip olmasını savunur.
·         Eğitim emekçileri hareketi özgürlüklerden yanadır. Toplumsal değişim ve dönüşümün, özgürlükçü bir tutumla olanaklı olduğunu kabul eder.
·         Eğitim Sen, düşünce ve ifade özgürlüğünü insanların en temel hakkı olduğunu kabul eder ve bunun için mücadele eder.
·         Eğitim emekçileri hareketi sömürünün karşısındadır. Emeğin sermayeye karşı yürüttüğü mücadelede, işçi sınıfının ve emekçi halkın yanında yer alır.
·         Eğitim emekçileri hareketi barıştan kardeşlikten yanadır. Anadolu mozaiğinde farklı kültürlerin, farklı kimliklerin olduğunu kabul eder.